กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฏีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือ แนวปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงาน
    
    •    พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
    •    พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
    •    ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
    •    ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน
    •    ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. 2554
    •    การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ