เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอหัวไทร

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

  1. นายอุทัย หมื่นขำ เกษตรอำเภอหัวไทร

  2. นายอัครเดช ศิริไพรวัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

  3. นายธนกฤต พรหมทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

  4. นางจิรภา วิรากรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

  5. นายคมสัน สุวรรณเลิศ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

  6. นายฮารอไม หลีเร็ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

  7. นางสาวจันทร์สุดา พัฒน์ชนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

  8. นางสุภร ตรีสวัสดิ์วงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  9. นางสาวสุภาภรณ์ คงฉิม พนักงานธุรการ